مهندس ناظر
مقررات ملی ساختمان

  22 مبحث آزمون نظام مهندسی 1400

  644,500 تومان

  استاندارد 2800 (ویرایش 4)

  30,000 تومان

  پیوست ششم آیین نامه 2800

  20,000 تومان

  جداول پروفیل های ساختمانی (اشتال)

  38,000 تومان

  راهنمای جوش و اتصالات جوش

  140,000 تومان

  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

  30,000 تومان

  مبحث 11 مقررات‌ملی‌ساختمان

  28,000 تومان

  مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

  24,000 تومان

  مبحث 13 مقررات‌ملی‌ساختمان

  30,000 تومان

  مبحث 14 مقررات‌ملی‌ساختمان

  26,500 تومان

  مبحث 17 مقررات‌ملی‌ساختمان

  40,000 تومان

  مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

  11,000 تومان

  مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان

  35,000 تومان

  مبحث 20 مقررات‌ملی‌ساختمان

  20,000 تومان

  مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

  14,500 تومان

  مبحث 1 مقررات ملی ساختمان

  15,000 تومان

  مبحث 10 مقررات‌ملی‌ساختمان

  65,000 تومان

  مبحث 15 مقررات‌ملی‌ساختمان

  25,000 تومان

  مبحث 16 مقررات‌ملی‌ساختمان

  26,500 تومان

  مبحث 2 مقررات‌ملی‌ساختمان

  30,000 تومان

  مبحث 22 مقررات‌ملی‌ساختمان

  24,000 تومان

  مبحث 3 مقررات‌ملی‌ساختمان

  26,500 تومان

  مبحث 4 مقررات‌ملی‌ساختمان

  15,000 تومان

  مبحث 5 مقررات ملی ساختمان

  33,500 تومان

  مبحث 6 جدید(1398)

  25,000 تومان

  مبحث 7 مقررات‌ملی‌ساختمان

  26,000 تومان

  مبحث 8 جدید(1398)

  20,000 تومان

  مبحث 8( 1392) ویژه آزمون 1400

  24,000 تومان

  مبحث 9 جدید(1399)

  80,000 تومان
  بانک سوالات و کلید واژه
   پکیج های آموزشی امادگی آزمون
    پکیج های آموزشی امادگی آزمون
    محصولات همیارناظر و مجری ساختمان
    • محصولات همیارناظر و مجری ساختمان