دانلود نشریه بتن آماده / نشریه 6044

در استاندارد 6044 که ضوابط کلی برای تهیه و اجرا و همچنین نظارت بتنهای آماده...

ادامه مطلب

راهنمای مهندسین ناظر

دانلود رایگان  راهنمای عمومی مهندسین ناظر   راهنمای عمومی مهندسین ناظر- خرپایی     راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ...

ادامه مطلب