آزمون نظام مهندسی

سوالات آزمون نظام مهندسی مهر 99

برای دانلود رایگان روی هر آزمون کلیک کنید.

استاندارد 2800 (ویرایش 4)

۵۷,۰۰۰ تومان

بانک سؤالات تألیفی عمران،نظارت و اجرا

۷۴۱,۰۰۰ تومان

بانک سوالات تالیفی نظارت و اجرا معماری

۷۴۱,۰۰۰ تومان

بانک سوالات نظارت و اجرا عمران ادوارگذشته 1402

۴۵۶,۰۰۰ تومان

بانک سوالات نظارت و اجرا معماری ادوار گذشته تفکیک مباحث تا 1402

۴۵۶,۰۰۰ تومان

جداول پروفیل های ساختمانی (اشتال)

۹۰,۰۰۰ تومان

راهنمای جوش و اتصالات جوشی (چاپ جدید)

۲۳۷,۵۰۰ تومان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۸۳,۶۰۰ تومان

کتاب پیوست ششم آیین نامه 2800

۹۳,۱۰۰ تومان

کتاب طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه

۱۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث 11 ویرایش 1400

۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث 7 ویرایش 1400

۴۵,۰۰۰ تومان

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

مبحث 13 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۰,۰۰۰ تومان

مبحث 14 مقررات‌ملی‌ساختمان

۷۰,۰۰۰ تومان

مبحث 17 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۰,۰۰۰ تومان

مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۰,۰۰۰ تومان

مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان ویرایش جدید

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مبحث 20 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

سوالات آزمون نظام مهندسی مهر98

برای دانلود رایگان روی هر آزمون کلیک کنید.

استاندارد 2800 (ویرایش 4)

۵۷,۰۰۰ تومان

بانک سؤالات تألیفی عمران،نظارت و اجرا

۷۴۱,۰۰۰ تومان

بانک سوالات تالیفی نظارت و اجرا معماری

۷۴۱,۰۰۰ تومان

بانک سوالات نظارت و اجرا عمران ادوارگذشته 1402

۴۵۶,۰۰۰ تومان

بانک سوالات نظارت و اجرا معماری ادوار گذشته تفکیک مباحث تا 1402

۴۵۶,۰۰۰ تومان

جداول پروفیل های ساختمانی (اشتال)

۹۰,۰۰۰ تومان

راهنمای جوش و اتصالات جوشی (چاپ جدید)

۲۳۷,۵۰۰ تومان

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۸۳,۶۰۰ تومان

کتاب پیوست ششم آیین نامه 2800

۹۳,۱۰۰ تومان

کتاب طراحی و اجرای دیوارهای بنایی محوطه

۱۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث 11 ویرایش 1400

۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث 7 ویرایش 1400

۴۵,۰۰۰ تومان

مبحث 12 مقررات‌ملی‌ساختمان

۸۵,۰۰۰ تومان

مبحث 13 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۰,۰۰۰ تومان

مبحث 14 مقررات‌ملی‌ساختمان

۷۰,۰۰۰ تومان

مبحث 17 مقررات‌ملی‌ساختمان

۹۰,۰۰۰ تومان

مبحث 18 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۰,۰۰۰ تومان

مبحث 19 مقررات‌ملی‌ساختمان ویرایش جدید

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مبحث 20 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

مبحث 21 مقررات‌ملی‌ساختمان

۳۵,۰۰۰ تومان

سوالات آزمون نظام مهندسی آذر 92

برای دانلود رایگان روی هر آزمون کلیک کنید.

[views]

سوالات آزمون نظام مهندسی آبان 93

برای دانلود رایگان روی هر آزمون کلیک کنید.

[views]

سوالات آزمون نظام مهندسی مرداد 94

برای دانلود رایگان روی هر آزمون کلیک کنید.

[views]

سوالات آزمون نظام مهندسی بهمن 94

برای دانلود رایگان روی هر آزمون کلیک کنید.

[views]

سوالات آزمون نظام مهندسی شهریور 95

برای دانلود رایگان هر آزمون روی گزینه ها کلیک کنید.

سوالات آزمون نظام مهندسی اسفند 95

برای دانلود رایگان روی هر آزمون کلیک کنید.

[views]

سوالات آزمون نظام مهندسی مهر96

برای دانلود رایگان روی هر آزمون کلیک کنید.

[views]

سوالات آزمون نظام مهندسی اردیبهشت 97

برای دانلود رایگان روی هر آزمون کلیک کنید.

[views]

سوالات آزمون نظام مهندسی بهمن97

برای دانلود رایگان روی هر آزمون کلیک کنید.

[views]