بتن ریزی در هوای سرد طبق آیین نامه آبا مصور 

7 – 10 – 1 – 1 در مواردی که دمای هوا کمتر از 5+ درجه سلسیوس باشد و یا احتمال برود که در مدت حفاظت از بتن، دمای هوا به کمتر از این مقدار برسد، شرایط هوای سرد بوجود می‌آید و باید الزامات این بخش رعایت شود.

– در تعریف موجود نیاز به پیش‌بینی وضعیت هوا وجود دارد، در حالی که در تعاریف قبلی آبا، وضعیت گذشته یا حال ملاک قرارگیری در شرایط هوای سرد محسوب می‌شد. مدت حفاظت از بتن، رسیدن به مقاومت 5 مگاپاسکال در بتن غیر اشباع و یا 25 مگاپاسکال در حالت اشباع است، مگر آن که در بتن‌های اشباع از موارد حباب‌ساز استفاده شده باشد.

– دمای یخ زدگی بتن حدود 1 – تا  در فشار یک اتمسفر (در سطح دریا) است که به نسبت آب به مواد سیمانی و مواد افزودنی بستگی دارد. وقتی بتن در معرض دمای حدود  یا کمتر قرار می‌گیرد، واکنش‌های مرتبط با گیرش و سخت شدن بتن در حد قابل توجهی کند می‌شود. بنابراین وقتی بتن تحت بارهای دوره ساخت قرار می‌گیرد، مشکلاتی چون ترک خوردگی و تغییر شکل رخ می‌دهد.

 هر گاه در سنین اولیه به دلیل یخ زدگی آسیبی به بتن وارد شود، هرگز مقاومت و دوام مورد نظر را کسب نمی‌کند، حتی اگر پس از آسیب دیدگی، حفاظت و عمل‌آوری مطلوب اعمال شود.

وقتی بتن در معرض آب نباشد، بتن جوان می‌تواند تحت چرخه‌های یخ زدن و آب شدن خاصی نیز دچار آسیب شود. درجه اشباع بتن تازه با افزایش سن و ترکیب آب با سیمان در هنگام هیدراته شدن کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی درجه اشباع، کمتر از سطح بحرانی خواهد بود.

 سطح بحرانی اشباع وقتی است که آب درون بتن در حدی باشد که یک چرخه منفرد یخ زدن و آب شدن منجر به آسیب دیدگی بتن شود. زمانی درجه اشباع بتن کمتر از سطح بحرانی می‌شود، که بتن مقاومت فشاری حدود Mpa5 را کسب کند. این درجه اشباع معمولاً کمتر از 80 درصد است.

7 – 10 – 1 – 2 بتن‌ریزی در هوای سرد احتمال رویارویی زود هنگام بتن را با شرایط یخبندان افزایش می‌دهد و ممکن است به آن آسیب برساند. بعلاوه شرایط هوای سرد آهنگ کسب مقاومت بتن را کاهش می‌دهد.

7 – 10 – 2 الزامات قبل از بتن‌ریزی

7 – 10 – 2 – 1 همه وسایل و تجهیزات بتن‌ریزی در هوای سرد باید در کارگاه موجود باشد. این موارد شامل دماسنج، پوشش محافظتی برای بتن و در صورت لزوم وسایلی برای محفوظ کردن فضای اطراف بتن و وسایل گرمایشی است. از جمله تجهیزات مورد نیاز، وسایل گرمایشی برای آب یا سنگدانه‌های مصرفی است.

7 – 10 – 2 – 2 قبل از بتن‌ریزی باید شرایط آرماتورها و قالب‌ها مورد بازرسی قرار گیرند و نباید یخ و برف در سطح آن‌ها مشاهده شود. همچنین دمای هر نوع فلزی که در تماس با بتن قرار می‌گیرد، باید قبل از بتن‌ریزی بیش از صفر درجه سلسیوس باشد.

7 – 10 – 2 – 3 باید از ریختن بتن روی زمین یا بتن یخ زده اجتناب شود و دمای آن‌ها قبل از بتن‌ریزی به بیش از صفر درجه سلسیوس افزایش یابد.

– عدم رعایت این بندها می‌تواند باعث کاهش دمای بتن تازه ریخته شده به پایین‌تر از مقادیر مشخص شده برای حداقل دمای بتن در هنگام ریختن (جدول 7 – 10) شود.

 در صورتی که با افزایش دمای اولیه در هنگام ریختن، بتوان از بروز مشکل جلوگیری نمود، ریختن بتن در تماس با قالب، میلگرد و یا فلزات جاگذاری شده یا سطح زمین و بتن یخ زده، ممکن است توجیه‌پذیر باشد. آب یخ زده روی میلگردها یا قطعات فولادی می‌تواند به کاهش چسبندگی بتن به فولاد منجر شود.

7 – 10 – 3 دمای مخلوط بتن

7 – 10 – 3 – 1 حداقل دمای مجاز مخلوط بتن تابع دمای هوا و حداقل اندازه مقطع عضو بتنی است. 

– هر چه حداقل بُعد مقطع دمای مخلوط بتن بتن بزرگتر باشد، با سرعت کمتری گرمای خود را از دست می‌دهد و در نتیجه افزایش دمای بیشتری در بتن ناشی از گرمازایی آن رخ می‌دهد. بنابراین در شرایط بتن‌ریزی در هوای سرد می‌توان برای مقاطع بزرگتر، حداقل دمای کمتری را برای بتن‌ریزی در نظر گرفت.

حداقل دمای مخلوط بتن پس از ساخت آن، به عوامل مختلفی از جمله مدت حمل، معطلی و نوع وسیله حمل ارتباط دارد. در این جدول فرض شده است که از کامیون مخلوط‌کن برای حمل بتن به مدت یک ساعت استفاده شده است. بدیهی است که اولویت با رعایت حداقل دمای بتن در هنگام بتن‌ریزی خواهد بود.

7 – 10 – 3 – 2 دمای مخلوط بتن در هنگام بتن‌ریزی نباید بیش از  از دماهای ذکر شده در ردیف اول جدول 7 – 7 و دمای بتن پس از مخلوط کردن نباید بیش از  از دماهای ذکر شده در ردیف دوم جدول مذکور، بالاتر باشد.

 اگر دمای بتن به میزان قابل توجهی بیشتر از مقادیر ردیف 1 در جدول 7 – 7 باشد، لزوماً منجر به حفاظت طولانی‌تر در مقابل یخ زدگی نمی‌شود، زیرا افت حرارت در اختلاف دمای بیشتر، افزایش می‌یابد. منظور از اختلاف دما، تفاوت دمای هوا و بتن است.

7 – 10 – 3 – 4 برای تامین دمای مورد نظر مخلوط بتن معمولاً به گرم کردن سنگدانه‌ها نیازی نیست. اما چنانچه حتی با استفاده از آب گرم دمای بتن مورد نظر مطابق جدول 7 – 10 حاصل نشود، لازم است نسبت به گرم کردن سنگدانه‌ها با وسایل مناسب اقدام شود. در صورتی که سنگدانه‌ها یخ زده باشند لازم است با گرم کردن سنگدانه‌ها نسبت به آب کردن یخ‌ها اقدام شود.

– معمولاً اگر دمای آب مخلوط، حدود  باشد، به دمای بیشتر از  برای سنگدانه نیاز است.

7 – 10 – 3 – 5 در مواردی که از آب گرم برای ساخت مخلوط بتن استفاده می‌شود، باید ترتیب ریختن مصالح به مخلوط‌کن، ابتدا سنگدانه و سپس آب باشد و حداکثر دمای مخلوط سنگدانه و آب در زمان اضافه کردن سیمان نیز بیشتر از 40 درجه سلسیوس نباشد.

– برخورد آب داغ با سیمان به گیرش ناگهانی آن منجر می‌شود، بنابراین افت شدید اسلامپ و همچنین کاهش کیفیت مقاومتی و دوام را در درازمدت به وجود خواهد آورد. بهتر است برای رفع این مشکل از برخورد مستقیم آب داغ با سیمان جلوگیری نمود.

7 – 10 – 3 – 6 تغییرات دمای مخلوط بتن از پیمانه به پیمانه دیگر باید به حداقل برسد و دمای مخلوط بتن باید در هنگام ساخت و بتن‌ریزی نیز کنترل شود.

بتن ریزی7 – 10 – 4 سایر الزامات و توصیه‌ها

7 – 10 – 4 – 1 برای بتن‌ریزی در هوای سرد، به ویژه در حالتی که بتن در مدت عمل‌آوری اشباع می‌شود، از مواد حباب‌ساز جهت ایجاد حباب هوای عمدی در بتن استفاده می‌شود. مقدار حباب هوای توصیه شده را می‌توان معادل مقدار حباب هوای مطابق جدول 6 – 11 و بند 6 – 4 – 5 – 6  فصل دوام بتن در نظر گرفت.

الزامات بتن‌ریزی در هوای سرد، لزوماً مانند الزامات دوام در شرایط چرخه‌های یخ زدن و آب شدن نیست، اما توصیه‌های موجود جهت احتیاط ارایه شده است.

7 – 10 – 4 – 2 در تمام موارد نباید اجازه داده شود بتن غیر اشباع تا قبل از رسیدن به مقاومت فشاری 5 مگاپاسکال، یخ بزند.

7 – 10 – 5 الزامات پس از بتن‌ریزی

7 – 10 – 5 – 1 در هوای سرد، آب ناشی از آب انداختن به مدت طولانی‌تری بر سطح بتن باقی می‌ماند. عملیات پرداخت سطح در هوای سرد باید با دقت بیشتری، به ویژه برای سطوحی که دارای تردد یا سایش هستند، انجام پذیرد.

– در هوای سرد هر چند آب انداختن در فاصله زمانی بیشتری پس از تراکم اتفاق می‌افتد، اما مقدار آب رو زده کمتر از هوای معتدل یا گرم نیست. باقیماندن طولانی مدت آب رو زده (بدلیل کاهش تبخیر)، علاوه بر خطر یخ زدن، زمان شروع به پرداخت را به مقدار قابل توجهی به تاخیر می‌اندازد و مشکلات اجرایی بوجود می‌آورد. استفاده از آب کمتر در مخلوط بتن در هوای سرد، به این دلیل و سایر دلایل دیگر اکیداً توصیه می‌شود.

7 – 10 – 5 – 2 بلافاصله پس از بتن‌ریزی، باید حفاظت از بتن با پوشش عایق یا گرم کردن آغاز شود. در صورتی که لازم باشد از روش گرم کردن برای محافظت بتن استفاده شود، نیاز به ایجاد فضای بسته در اطراف بتن خواهد بود.

کتاب آیین نامه آبا رنگی وسیااه وسفید
  • کتاب آیین نامه آبا رنگی وسیااه وسفید

در این موارد باید از روشن کردن آتش بر روی عضو بتنی اجتناب شود زیرا ایجاد آتش مستقیم بر روی بتن باعث می‌شود ساختار محصولات هیدراته شده تخریب شود. در هنگام گرم کردن بتن باید از خشک شدگی سریع آن اجتناب و گرما به صورت یکنواخت بر سطح بتن اعمال شود.

 در مواردی که از وسایل گرمازا استفاده می‌شود و گاز کربن دی اکسید تولید می‌شود، گازهای تولید شده باید با روش یا وسیله مناسب، نظیر لوله دودکش، به بیرون از فضای بسته اطراف بتن، هدایت شود.

گاز کربن دی اکسید می‌تواند با سرعت قابل توجهی بخش‌های سطحی بتن تازه و جوان را کربناته کند. این امر می‌تواند به خوردگی سریع‌تر میلگردها کمک کند و عمر عضو را کاهش دهد.

– در قطعات غیر مسلح نیز کربناته شدن می‌تواند باعث جمع شدگی بیشتر شده و احتمال ترک خوردگی را افزایش دهد.

– در هوای سرد منظور از عمل‌آوری، ایجاد پوشش عایق بر روی بتن و یا گرم کردن بتن است. در محیط بسته اگر ایجاد گرما باعث خشک شدن بتن می‌شود، می‌توان از رطوبت‌رسانی با آب یا بخار آب استفاده کرد.

7 – 10 – 5 – 3 برای مقایسه دمای بتن در طی مدت حفاظت با حداقل دمای دوره حفاظت که در جدول 7 – 7 ارایه شده، لازم است دمای سطح بتن، به ویژه در نواحی بحرانی نظیر سطوح قالب‌بندی نشده یا لبه‌ها و گوشه‌ها، حداقل دو بار در هر شبانه‌روز اندازه‌گیری و ثبت شود.

زیرا لبه‌ها و گوشه‌های اعضای بتنی در معرض افت دمای بیشتر و احتمال یخ زدگی هستند و باید توجه بیشتری به آن‌ها نمود. در دوره حفاظت باید از پوشش عایق حرارتی مناسب استفاده شود تا دمای ذکر شده در ردیف 1 در جدول 7 – 10 حفظ شود.

بنابراین اگر دماسنج دمای کمتر از مقادیر مذکور در این جدول را نشان می‌دهد، نشانه نامناسب بودن پوشش است.

 لبه‌ها و گوشه‌ها، مستعد آسیب دیدگی بیشتری در هوای سرد هستند، بنابراین ضخامت پوشش در این قسمت‌ها باید بیشتر باشد. اعمال پوشش باید شامل سطوح قالب‌بندی شده و سطوح در معرض هوا باشد.

 پروراندن بتن

7 – 7 – 5 – 1 – 1 پروراندن بتن به عملیاتی اطلاق می‌شود، که منجر به افزایش دمای سطح بتن در هوای سرد می‌شود. در دمای کمتر از 5+ درجه سلسیوس، هیدراته شدن سیمان بسیار کند می‌شود و نیاز به افزایش دمای سطح بتن یا هوای مجاور آن می‌باشد.

عمل‌آوری حرارتی (پروراندن): تامین دمای لازم برای دستیابی به مقاومت و دوام مورد نظر، می‌باشد. در حالی که به تامین یا حفظ رطوبت نیز برای تداوم هیدراته شدن سیمان توجه خواهد شد. این عمل‌آوری حرارتی می‌تواند به صورت تسریع شده یا عادی صورت پذیرد.

پروراندن بتن که معمولاً با سرعت عادی برای هیدراته شدن سیمان انجام می‌شود و «پروراندن عادی» نامیده می‌شود. در مواردی که بدلایل اجرایی لازم است با افزایش قابل توجه دمای بتن در مدت عمل‌آوری، دستیابی به مقاومت بتن، در مدت کوتاه‌تری ممکن شود، عمل‌آوری «تسریع شده» نامیده می‌شود.

7 – 7 – 5 – 2 روش‌های پروراندن خشک

7 – 7 – 5 – 2 – 1 روش‌های پروراندن خشک با گرمارسانی شامل: استفاده از المنت‌ها یا بخاری‌های برقی فن‌دار یا بدون فن، رادیاتورهای آب گرم یا روغن داغ یا بخار داغ، وسایل تشعشعی مانند لوله‌های روغن داغ یا لامپ‌های مادون قرمز، استفاده از برق با ولتاژ کم برای گرم کردن قالب فلزی یا میلگردها می‌باشد.

در کاربرد این روش‌ها ملاحظات «الف» تا «ث» زیر باید رعایت شود:

الف – گرمارسانی خشک به کمک بخاری:

در رابطه با به کارگیری بخاری‌هایی که مواد سوختنی استفاده می‌کنند، گازهای ناشی از سوختن این مواد نباید در مجاورت و یا تماس با بتن جوان و نارس قرار گیرند. همچنین بخاری نباید در نزدیکی سطح بتن یا قالب قرار گیرد و آن را به صورت موضعی گرم کند.

گازهای ناشی از سوختن کامل این مواد، کربن دی اکسید ایجاد می‌کند که عامل اصلی کربناته شدن بتن است. کربناته شدن در بتن آرمه می‌تواند به خوردگی زودرس میلگردها منجر شود. در بتن غیر مسلح، کربناته شدن اهمیت چندانی ندارد.بنابراین لازم است این گازها با دودکشی مناسب از محل خارج شوند.چنانچه از بخاری‌های فن‌دار استفاده شود توزیع گرمای بهتری به وجود خواهد آمد.

ب – گرمارسانی خشک به کمک المنت‌ها یا بخاری‌های برقی:

بخاری برقی یا المنت‌ها باید در فاصله مناسبی از سطح بتن قرار داده شوند بطوری که تشعشع آن‌ها آسیبی به سطح بتن وارد نکند. فاصله حداقل 750 میلی‌متر برای سطوح بدون قالب و 500 میلی‌متر برای سطوح قالب‌دار، توصیه می‌شود.

– با توجه به اینکه بخاری‌های برقی یا المنتی گاز زیان‌آور تولید نمی‌کنند، نگرانی از این بابت وجود ندارد.

پ – گرمارسانی خشک به کمک رادیاتورهای گرمایشی:

 استفاده از آب گرم یا بخار و یا روغن داغ و گرداندن آن در رادیاتورها در نزدیکی سطح بتن روش مناسبی برای گرمارسانی است و توصیه می‌شود. به هر حال در این مورد نیز نزدیکی منبع حرارتی به بتن یا قالب توصیه نمی‌شود. این روش می‌تواند از نظر مصرف انرژی مناسب باشد.

ت – گرمارسانی خشک به کمک تشعشع:

استفاده از تشعشع ناشی از لوله‌های حاوی روغن بسیار داغ یا لوله‌هایی که گاز در آن می‌سوزد و آن را داغ و سرخ می‌کند، برای گرمارسانی به سطح بتن مناسب است. همچنین می‌توان از لامپ‌های مادون قرمز که به کمک جریان برق کار می‌کنند برای گرمایش استفاده نمود. در این مورد توصیه می‌شود، فاصله یک لامپ 100 واتی مادون قرمز از سطح بتن بدون قالب کمتر از 500 میلی‌متر و از سطح قالب کمتر از 250 میلی‌متر نشود.

– به هر حال فاصله این وسایل با سطح قالب به ویژه سطح بتن بسیار با اهمیت است و نباید خطری بتن را تهدید کند. گاه این روش را از نظر مصرف انرژی بسیار مفید و مؤثر می‌دانند. تعداد و فاصله آن‌ها از سطح بتن یا قالب باید مشخص و تنظیم شود.

ث – گرمارسانی خشک به کمک جریان برق:

با اتصال جریان برق با ولتاژ کمتر از 50 ولت یا ترجیحاً کمتر از 35 ولت به قالب فلزی یا میلگردهای جاگذاری شده در بتن، می‌توان گرمای لازم را بدست آورد. در این موارد باید به خطر خشک شدگی بتن توجه کرد.

– این شدت جریان و ولتاژ انسان را نمی‌لرزاند و خطر پرتاب شدن در اثر برق گرفتگی را نخواهد داشت. به این ترتیب در هوای سرد و یا در مواردی که نیاز به تسریع در کسب مقاومت وجود دارد می‌توان به این روش بتن را گرم نمود. در این مورد نیز خطر خشک شدگی، بتن را تهدید می‌کند و باید به این امر توجه نمود.

7– 7 – 5 – 3 روش‌های حفظ گرما (عایقی)

حفظ گرمای بتن، اعم از گرمایی که هنگام ریختن دارد و گرمای ناشی از هیدراته شدن سیمان را می‌توان با کمک لحاف‌های پشم سنگ یا پشم شیشه، ورق‌های پلی‌یورتان منبسط شده، پلی‌استایرن منبسط شده، تخته‌های چند لایه و نظایر آن تامین کرد. همپوشانی این ورق‌ها باید مورد توجه قرار داده شود. نوع عایق و ضخامت عایق در رابطه با حفظ گرما از اهمیت زیادی برخوردار است.

شکل 7- 61 روش‌های حفظ گرما (عایقی)

– دقت در همپوشانی لحاف عایق یا تخته‌ها (ورقه‌ها) و حفظ آن‌ها یا حفظ مواد فله‌ای در سطح و خیس نشدن آن‌ها اهمیت دارد. خیس شدن عایق‌های حرارتی به شدت بر خواص عایق بودن آن‌ها اثر منفی می‌گذارد. استفاده از پوشش نایلونی یا روکش آلومینیومی بر روی عایق‌ها می‌تواند مفید باشد.

– خرده چوب، خاک اره، پرلیت و غیره از جمله موادی هستند که می‌توانند به صورت فله‌ای به کار روند. می‌توان از لحاف پشم شیشه یا پشم سنگ و مشابه آن‌ها نیز استفاده کرد.

–  استفاده از ورقه‌های پلی‌یورتان منبسط شده، پلی‌استایرن منبسط شده (یونولیت)، شیشه منبسط شده اسفنجی، تخته چوبی یا چند لا، نئوپان و غیره نیز امکان‌پذیر است و حسب مورد در سطوح افقی و یا قائم کاربرد دارد.

7 – 7 – 5 – 4 روش‌های پروراندن مرطوب

روش‌های پروراندن مرطوب به دلیل کاهش احتمال آسیب دیدن بتن در اثر خشک شدگی، جمع شدگی و ترک خوردگی ناشی از آن و همچنین جلوگیری از کاهش جدی فرآیند هیدراته شدن، که معمولاً نتایج بهتری نشان داده‌اند توصیه می‌شوند.

– همه شیوه‌های پروراندن مرطوب می‌توان رطوبت‌رسانی را به شکل آبدهی مستقیم یا پاشش آب و غیره انجام داد. بهترین شیوه، استفاده از بخار آب با دمای مناسب است.

 

محصولات آموزشی همیار ناظر ساختمان

محصولات آموزشی
  • محصولات آموزشی
محصولات آموزشی
  • محصولات آموزشی
محصولات دانلودی
  • محصولات دانلودی

آزمون آزمایشی اجرا عمران

آزمون آزمایشی اجرا معماری با پاسخ

آزمون آزمایشی نظارت عمران (دو) با پاسخ

آزمون آزمایشی نظارت عمران (یک) با پاسخ | شهریور

آزمون آزمایشی نظارت معماری با پاسخ

آموزش نرم افزار msp + هدیه

۱۸۰,۰۰۰ تومان

اتوکد دیتیل میلگرد بستر مطابق پیوست ششم

برچسب‌گذاری مبحث 22 مقررات ملی 1392

۴,۵۰۰ تومان

پروژه‌های ایتبس ETABS

پروژه‌های رویت REVIT

پروژه‌های سپ sap

پکیج دانلودی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

پکیج دانلودی نمونه سوالات تالیفی مباحث عمران | با پاسخ تشریحی

پکیج دانلودی نمونه سوالات تالیفی مباحث نظارت عمران | با پاسخ تشریحی

پکیج دانلودی نمونه سوالات تالیفی مباحث نظارت و اجرا معماری| با پاسخ تشریحی

پکیج دانلودی نمونه سوالات مباحث و کلیدواژه‌های تکی عمران

تمام سوالات آزمون اجرا عمران تا 1402+کلید

۳۹,۰۰۰ تومان

تمام سوالات آزمون محاسبات عمران تا 1402+کلید

۳۹,۰۰۰ تومان

تمام سوالات آزمون معماری نظارت واجرا تا 1402+کلید

۳۹,۰۰۰ تومان

تمام سوالات آزمون نظارت عمران تا 1402+کلید

۳۹,۰۰۰ تومان

جامع لیبل 22 مبحث ویرایش جدید PDF

۵۹,۰۰۰ تومان

جزئیات انواع سازه

دانلود رایگان برچسب‌گذاری مبحث چهارم

۰ تومان

دانلود نقشه ها و جزئیات سازه

دستورکارهای مهندسین ناظر (دانلودی)

۵۹,۰۰۰ تومان

سوالات تالیفی تمامی مباحث مقررات ملی 1402

سوالات تفکیک شده مباحث آزمون نظام مهندسی 1402

فایل برچسب گذاری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۳,۹۹۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری آیین نامه 2800

۴,۹۹۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری راهنمای جوش

۴,۹۹۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 11مقررات ملی1400

۴,۹۹۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 12مقررات ملی1392

۴,۹۹۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 14مقررات ملی 1396

۳,۹۹۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 15 ملی 1392

۴,۹۹۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 16 مقررات ملی1396

۵,۰۰۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 17مقررات ملی 1401

۵,۵۰۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 18مقررات ملی 1396

۴,۹۹۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 19مقررات ملی1399

۴,۹۹۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 2 مقررات ملی 1384

۳,۹۹۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 20 مقررات ملی1396

۴,۵۰۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 21 ملی 1395

۴,۵۰۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 3 مقررات ملی 1395

۴,۹۹۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 5 مقررات ملی 1396

۳,۹۹۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 6 مقررات ملی 1398

۳,۹۹۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 7مقررات ملی 1400

۳,۹۹۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 8 مقررات ملی 1398

۳,۹۹۰ تومان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 9 مقررات ملی 1399 رایگان

۰ تومان

فایل رایگان برچسب‌گذاری مبحث 10 جدید1401

۰ تومان

فایل های دانلودی طراحی و سازه

کلید واژه جامع کلیه رشته ها 1402 pdf