بتن ریزی در هوای سرد طبق آیین نامه آبا مصور 

7 – 10 – 1 – 1 در مواردی که دمای هوا کمتر از 5+ درجه سلسیوس باشد و یا احتمال برود که در مدت حفاظت از بتن، دمای هوا به کمتر از این مقدار برسد، شرایط هوای سرد بوجود می‌آید و باید الزامات این بخش رعایت شود.

– در تعریف موجود نیاز به پیش‌بینی وضعیت هوا وجود دارد، در حالی که در تعاریف قبلی آبا، وضعیت گذشته یا حال ملاک قرارگیری در شرایط هوای سرد محسوب می‌شد. مدت حفاظت از بتن، رسیدن به مقاومت 5 مگاپاسکال در بتن غیر اشباع و یا 25 مگاپاسکال در حالت اشباع است، مگر آن که در بتن‌های اشباع از موارد حباب‌ساز استفاده شده باشد.

– دمای یخ زدگی بتن حدود 1 – تا  در فشار یک اتمسفر (در سطح دریا) است که به نسبت آب به مواد سیمانی و مواد افزودنی بستگی دارد. وقتی بتن در معرض دمای حدود  یا کمتر قرار می‌گیرد، واکنش‌های مرتبط با گیرش و سخت شدن بتن در حد قابل توجهی کند می‌شود. بنابراین وقتی بتن تحت بارهای دوره ساخت قرار می‌گیرد، مشکلاتی چون ترک خوردگی و تغییر شکل رخ می‌دهد.

 هر گاه در سنین اولیه به دلیل یخ زدگی آسیبی به بتن وارد شود، هرگز مقاومت و دوام مورد نظر را کسب نمی‌کند، حتی اگر پس از آسیب دیدگی، حفاظت و عمل‌آوری مطلوب اعمال شود.

وقتی بتن در معرض آب نباشد، بتن جوان می‌تواند تحت چرخه‌های یخ زدن و آب شدن خاصی نیز دچار آسیب شود. درجه اشباع بتن تازه با افزایش سن و ترکیب آب با سیمان در هنگام هیدراته شدن کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی درجه اشباع، کمتر از سطح بحرانی خواهد بود.

 سطح بحرانی اشباع وقتی است که آب درون بتن در حدی باشد که یک چرخه منفرد یخ زدن و آب شدن منجر به آسیب دیدگی بتن شود. زمانی درجه اشباع بتن کمتر از سطح بحرانی می‌شود، که بتن مقاومت فشاری حدود Mpa5 را کسب کند. این درجه اشباع معمولاً کمتر از 80 درصد است.

7 – 10 – 1 – 2 بتن‌ریزی در هوای سرد احتمال رویارویی زود هنگام بتن را با شرایط یخبندان افزایش می‌دهد و ممکن است به آن آسیب برساند. بعلاوه شرایط هوای سرد آهنگ کسب مقاومت بتن را کاهش می‌دهد.

7 – 10 – 2 الزامات قبل از بتن‌ریزی

7 – 10 – 2 – 1 همه وسایل و تجهیزات بتن‌ریزی در هوای سرد باید در کارگاه موجود باشد. این موارد شامل دماسنج، پوشش محافظتی برای بتن و در صورت لزوم وسایلی برای محفوظ کردن فضای اطراف بتن و وسایل گرمایشی است. از جمله تجهیزات مورد نیاز، وسایل گرمایشی برای آب یا سنگدانه‌های مصرفی است.

7 – 10 – 2 – 2 قبل از بتن‌ریزی باید شرایط آرماتورها و قالب‌ها مورد بازرسی قرار گیرند و نباید یخ و برف در سطح آن‌ها مشاهده شود. همچنین دمای هر نوع فلزی که در تماس با بتن قرار می‌گیرد، باید قبل از بتن‌ریزی بیش از صفر درجه سلسیوس باشد.

7 – 10 – 2 – 3 باید از ریختن بتن روی زمین یا بتن یخ زده اجتناب شود و دمای آن‌ها قبل از بتن‌ریزی به بیش از صفر درجه سلسیوس افزایش یابد.

– عدم رعایت این بندها می‌تواند باعث کاهش دمای بتن تازه ریخته شده به پایین‌تر از مقادیر مشخص شده برای حداقل دمای بتن در هنگام ریختن (جدول 7 – 10) شود.

 در صورتی که با افزایش دمای اولیه در هنگام ریختن، بتوان از بروز مشکل جلوگیری نمود، ریختن بتن در تماس با قالب، میلگرد و یا فلزات جاگذاری شده یا سطح زمین و بتن یخ زده، ممکن است توجیه‌پذیر باشد. آب یخ زده روی میلگردها یا قطعات فولادی می‌تواند به کاهش چسبندگی بتن به فولاد منجر شود.

7 – 10 – 3 دمای مخلوط بتن

7 – 10 – 3 – 1 حداقل دمای مجاز مخلوط بتن تابع دمای هوا و حداقل اندازه مقطع عضو بتنی است. 

– هر چه حداقل بُعد مقطع دمای مخلوط بتن بتن بزرگتر باشد، با سرعت کمتری گرمای خود را از دست می‌دهد و در نتیجه افزایش دمای بیشتری در بتن ناشی از گرمازایی آن رخ می‌دهد. بنابراین در شرایط بتن‌ریزی در هوای سرد می‌توان برای مقاطع بزرگتر، حداقل دمای کمتری را برای بتن‌ریزی در نظر گرفت.

حداقل دمای مخلوط بتن پس از ساخت آن، به عوامل مختلفی از جمله مدت حمل، معطلی و نوع وسیله حمل ارتباط دارد. در این جدول فرض شده است که از کامیون مخلوط‌کن برای حمل بتن به مدت یک ساعت استفاده شده است. بدیهی است که اولویت با رعایت حداقل دمای بتن در هنگام بتن‌ریزی خواهد بود.

7 – 10 – 3 – 2 دمای مخلوط بتن در هنگام بتن‌ریزی نباید بیش از  از دماهای ذکر شده در ردیف اول جدول 7 – 7 و دمای بتن پس از مخلوط کردن نباید بیش از  از دماهای ذکر شده در ردیف دوم جدول مذکور، بالاتر باشد.

 اگر دمای بتن به میزان قابل توجهی بیشتر از مقادیر ردیف 1 در جدول 7 – 7 باشد، لزوماً منجر به حفاظت طولانی‌تر در مقابل یخ زدگی نمی‌شود، زیرا افت حرارت در اختلاف دمای بیشتر، افزایش می‌یابد. منظور از اختلاف دما، تفاوت دمای هوا و بتن است.

7 – 10 – 3 – 4 برای تامین دمای مورد نظر مخلوط بتن معمولاً به گرم کردن سنگدانه‌ها نیازی نیست. اما چنانچه حتی با استفاده از آب گرم دمای بتن مورد نظر مطابق جدول 7 – 10 حاصل نشود، لازم است نسبت به گرم کردن سنگدانه‌ها با وسایل مناسب اقدام شود. در صورتی که سنگدانه‌ها یخ زده باشند لازم است با گرم کردن سنگدانه‌ها نسبت به آب کردن یخ‌ها اقدام شود.

– معمولاً اگر دمای آب مخلوط، حدود  باشد، به دمای بیشتر از  برای سنگدانه نیاز است.

7 – 10 – 3 – 5 در مواردی که از آب گرم برای ساخت مخلوط بتن استفاده می‌شود، باید ترتیب ریختن مصالح به مخلوط‌کن، ابتدا سنگدانه و سپس آب باشد و حداکثر دمای مخلوط سنگدانه و آب در زمان اضافه کردن سیمان نیز بیشتر از 40 درجه سلسیوس نباشد.

– برخورد آب داغ با سیمان به گیرش ناگهانی آن منجر می‌شود، بنابراین افت شدید اسلامپ و همچنین کاهش کیفیت مقاومتی و دوام را در درازمدت به وجود خواهد آورد. بهتر است برای رفع این مشکل از برخورد مستقیم آب داغ با سیمان جلوگیری نمود.

7 – 10 – 3 – 6 تغییرات دمای مخلوط بتن از پیمانه به پیمانه دیگر باید به حداقل برسد و دمای مخلوط بتن باید در هنگام ساخت و بتن‌ریزی نیز کنترل شود.

بتن ریزی7 – 10 – 4 سایر الزامات و توصیه‌ها

7 – 10 – 4 – 1 برای بتن‌ریزی در هوای سرد، به ویژه در حالتی که بتن در مدت عمل‌آوری اشباع می‌شود، از مواد حباب‌ساز جهت ایجاد حباب هوای عمدی در بتن استفاده می‌شود. مقدار حباب هوای توصیه شده را می‌توان معادل مقدار حباب هوای مطابق جدول 6 – 11 و بند 6 – 4 – 5 – 6  فصل دوام بتن در نظر گرفت.

الزامات بتن‌ریزی در هوای سرد، لزوماً مانند الزامات دوام در شرایط چرخه‌های یخ زدن و آب شدن نیست، اما توصیه‌های موجود جهت احتیاط ارایه شده است.

7 – 10 – 4 – 2 در تمام موارد نباید اجازه داده شود بتن غیر اشباع تا قبل از رسیدن به مقاومت فشاری 5 مگاپاسکال، یخ بزند.

7 – 10 – 5 الزامات پس از بتن‌ریزی

7 – 10 – 5 – 1 در هوای سرد، آب ناشی از آب انداختن به مدت طولانی‌تری بر سطح بتن باقی می‌ماند. عملیات پرداخت سطح در هوای سرد باید با دقت بیشتری، به ویژه برای سطوحی که دارای تردد یا سایش هستند، انجام پذیرد.

– در هوای سرد هر چند آب انداختن در فاصله زمانی بیشتری پس از تراکم اتفاق می‌افتد، اما مقدار آب رو زده کمتر از هوای معتدل یا گرم نیست. باقیماندن طولانی مدت آب رو زده (بدلیل کاهش تبخیر)، علاوه بر خطر یخ زدن، زمان شروع به پرداخت را به مقدار قابل توجهی به تاخیر می‌اندازد و مشکلات اجرایی بوجود می‌آورد. استفاده از آب کمتر در مخلوط بتن در هوای سرد، به این دلیل و سایر دلایل دیگر اکیداً توصیه می‌شود.

7 – 10 – 5 – 2 بلافاصله پس از بتن‌ریزی، باید حفاظت از بتن با پوشش عایق یا گرم کردن آغاز شود. در صورتی که لازم باشد از روش گرم کردن برای محافظت بتن استفاده شود، نیاز به ایجاد فضای بسته در اطراف بتن خواهد بود.

در این موارد باید از روشن کردن آتش بر روی عضو بتنی اجتناب شود زیرا ایجاد آتش مستقیم بر روی بتن باعث می‌شود ساختار محصولات هیدراته شده تخریب شود. در هنگام گرم کردن بتن باید از خشک شدگی سریع آن اجتناب و گرما به صورت یکنواخت بر سطح بتن اعمال شود.

 در مواردی که از وسایل گرمازا استفاده می‌شود و گاز کربن دی اکسید تولید می‌شود، گازهای تولید شده باید با روش یا وسیله مناسب، نظیر لوله دودکش، به بیرون از فضای بسته اطراف بتن، هدایت شود.

گاز کربن دی اکسید می‌تواند با سرعت قابل توجهی بخش‌های سطحی بتن تازه و جوان را کربناته کند. این امر می‌تواند به خوردگی سریع‌تر میلگردها کمک کند و عمر عضو را کاهش دهد.

– در قطعات غیر مسلح نیز کربناته شدن می‌تواند باعث جمع شدگی بیشتر شده و احتمال ترک خوردگی را افزایش دهد.

– در هوای سرد منظور از عمل‌آوری، ایجاد پوشش عایق بر روی بتن و یا گرم کردن بتن است. در محیط بسته اگر ایجاد گرما باعث خشک شدن بتن می‌شود، می‌توان از رطوبت‌رسانی با آب یا بخار آب استفاده کرد.

7 – 10 – 5 – 3 برای مقایسه دمای بتن در طی مدت حفاظت با حداقل دمای دوره حفاظت که در جدول 7 – 7 ارایه شده، لازم است دمای سطح بتن، به ویژه در نواحی بحرانی نظیر سطوح قالب‌بندی نشده یا لبه‌ها و گوشه‌ها، حداقل دو بار در هر شبانه‌روز اندازه‌گیری و ثبت شود.

زیرا لبه‌ها و گوشه‌های اعضای بتنی در معرض افت دمای بیشتر و احتمال یخ زدگی هستند و باید توجه بیشتری به آن‌ها نمود. در دوره حفاظت باید از پوشش عایق حرارتی مناسب استفاده شود تا دمای ذکر شده در ردیف 1 در جدول 7 – 10 حفظ شود.

بنابراین اگر دماسنج دمای کمتر از مقادیر مذکور در این جدول را نشان می‌دهد، نشانه نامناسب بودن پوشش است.

 لبه‌ها و گوشه‌ها، مستعد آسیب دیدگی بیشتری در هوای سرد هستند، بنابراین ضخامت پوشش در این قسمت‌ها باید بیشتر باشد. اعمال پوشش باید شامل سطوح قالب‌بندی شده و سطوح در معرض هوا باشد.

 پروراندن بتن

7 – 7 – 5 – 1 – 1 پروراندن بتن به عملیاتی اطلاق می‌شود، که منجر به افزایش دمای سطح بتن در هوای سرد می‌شود. در دمای کمتر از 5+ درجه سلسیوس، هیدراته شدن سیمان بسیار کند می‌شود و نیاز به افزایش دمای سطح بتن یا هوای مجاور آن می‌باشد.

عمل‌آوری حرارتی (پروراندن): تامین دمای لازم برای دستیابی به مقاومت و دوام مورد نظر، می‌باشد. در حالی که به تامین یا حفظ رطوبت نیز برای تداوم هیدراته شدن سیمان توجه خواهد شد. این عمل‌آوری حرارتی می‌تواند به صورت تسریع شده یا عادی صورت پذیرد.

پروراندن بتن که معمولاً با سرعت عادی برای هیدراته شدن سیمان انجام می‌شود و «پروراندن عادی» نامیده می‌شود. در مواردی که بدلایل اجرایی لازم است با افزایش قابل توجه دمای بتن در مدت عمل‌آوری، دستیابی به مقاومت بتن، در مدت کوتاه‌تری ممکن شود، عمل‌آوری «تسریع شده» نامیده می‌شود.

7 – 7 – 5 – 2 روش‌های پروراندن خشک

7 – 7 – 5 – 2 – 1 روش‌های پروراندن خشک با گرمارسانی شامل: استفاده از المنت‌ها یا بخاری‌های برقی فن‌دار یا بدون فن، رادیاتورهای آب گرم یا روغن داغ یا بخار داغ، وسایل تشعشعی مانند لوله‌های روغن داغ یا لامپ‌های مادون قرمز، استفاده از برق با ولتاژ کم برای گرم کردن قالب فلزی یا میلگردها می‌باشد.

در کاربرد این روش‌ها ملاحظات «الف» تا «ث» زیر باید رعایت شود:

الف – گرمارسانی خشک به کمک بخاری:

در رابطه با به کارگیری بخاری‌هایی که مواد سوختنی استفاده می‌کنند، گازهای ناشی از سوختن این مواد نباید در مجاورت و یا تماس با بتن جوان و نارس قرار گیرند. همچنین بخاری نباید در نزدیکی سطح بتن یا قالب قرار گیرد و آن را به صورت موضعی گرم کند.

گازهای ناشی از سوختن کامل این مواد، کربن دی اکسید ایجاد می‌کند که عامل اصلی کربناته شدن بتن است. کربناته شدن در بتن آرمه می‌تواند به خوردگی زودرس میلگردها منجر شود. در بتن غیر مسلح، کربناته شدن اهمیت چندانی ندارد.بنابراین لازم است این گازها با دودکشی مناسب از محل خارج شوند.چنانچه از بخاری‌های فن‌دار استفاده شود توزیع گرمای بهتری به وجود خواهد آمد.

ب – گرمارسانی خشک به کمک المنت‌ها یا بخاری‌های برقی:

بخاری برقی یا المنت‌ها باید در فاصله مناسبی از سطح بتن قرار داده شوند بطوری که تشعشع آن‌ها آسیبی به سطح بتن وارد نکند. فاصله حداقل 750 میلی‌متر برای سطوح بدون قالب و 500 میلی‌متر برای سطوح قالب‌دار، توصیه می‌شود.

– با توجه به اینکه بخاری‌های برقی یا المنتی گاز زیان‌آور تولید نمی‌کنند، نگرانی از این بابت وجود ندارد.

پ – گرمارسانی خشک به کمک رادیاتورهای گرمایشی:

 استفاده از آب گرم یا بخار و یا روغن داغ و گرداندن آن در رادیاتورها در نزدیکی سطح بتن روش مناسبی برای گرمارسانی است و توصیه می‌شود. به هر حال در این مورد نیز نزدیکی منبع حرارتی به بتن یا قالب توصیه نمی‌شود. این روش می‌تواند از نظر مصرف انرژی مناسب باشد.

ت – گرمارسانی خشک به کمک تشعشع:

استفاده از تشعشع ناشی از لوله‌های حاوی روغن بسیار داغ یا لوله‌هایی که گاز در آن می‌سوزد و آن را داغ و سرخ می‌کند، برای گرمارسانی به سطح بتن مناسب است. همچنین می‌توان از لامپ‌های مادون قرمز که به کمک جریان برق کار می‌کنند برای گرمایش استفاده نمود. در این مورد توصیه می‌شود، فاصله یک لامپ 100 واتی مادون قرمز از سطح بتن بدون قالب کمتر از 500 میلی‌متر و از سطح قالب کمتر از 250 میلی‌متر نشود.

– به هر حال فاصله این وسایل با سطح قالب به ویژه سطح بتن بسیار با اهمیت است و نباید خطری بتن را تهدید کند. گاه این روش را از نظر مصرف انرژی بسیار مفید و مؤثر می‌دانند. تعداد و فاصله آن‌ها از سطح بتن یا قالب باید مشخص و تنظیم شود.

ث – گرمارسانی خشک به کمک جریان برق:

با اتصال جریان برق با ولتاژ کمتر از 50 ولت یا ترجیحاً کمتر از 35 ولت به قالب فلزی یا میلگردهای جاگذاری شده در بتن، می‌توان گرمای لازم را بدست آورد. در این موارد باید به خطر خشک شدگی بتن توجه کرد.

– این شدت جریان و ولتاژ انسان را نمی‌لرزاند و خطر پرتاب شدن در اثر برق گرفتگی را نخواهد داشت. به این ترتیب در هوای سرد و یا در مواردی که نیاز به تسریع در کسب مقاومت وجود دارد می‌توان به این روش بتن را گرم نمود. در این مورد نیز خطر خشک شدگی، بتن را تهدید می‌کند و باید به این امر توجه نمود.

7– 7 – 5 – 3 روش‌های حفظ گرما (عایقی)

حفظ گرمای بتن، اعم از گرمایی که هنگام ریختن دارد و گرمای ناشی از هیدراته شدن سیمان را می‌توان با کمک لحاف‌های پشم سنگ یا پشم شیشه، ورق‌های پلی‌یورتان منبسط شده، پلی‌استایرن منبسط شده، تخته‌های چند لایه و نظایر آن تامین کرد. همپوشانی این ورق‌ها باید مورد توجه قرار داده شود. نوع عایق و ضخامت عایق در رابطه با حفظ گرما از اهمیت زیادی برخوردار است.

شکل 7- 61 روش‌های حفظ گرما (عایقی)

– دقت در همپوشانی لحاف عایق یا تخته‌ها (ورقه‌ها) و حفظ آن‌ها یا حفظ مواد فله‌ای در سطح و خیس نشدن آن‌ها اهمیت دارد. خیس شدن عایق‌های حرارتی به شدت بر خواص عایق بودن آن‌ها اثر منفی می‌گذارد. استفاده از پوشش نایلونی یا روکش آلومینیومی بر روی عایق‌ها می‌تواند مفید باشد.

– خرده چوب، خاک اره، پرلیت و غیره از جمله موادی هستند که می‌توانند به صورت فله‌ای به کار روند. می‌توان از لحاف پشم شیشه یا پشم سنگ و مشابه آن‌ها نیز استفاده کرد.

–  استفاده از ورقه‌های پلی‌یورتان منبسط شده، پلی‌استایرن منبسط شده (یونولیت)، شیشه منبسط شده اسفنجی، تخته چوبی یا چند لا، نئوپان و غیره نیز امکان‌پذیر است و حسب مورد در سطوح افقی و یا قائم کاربرد دارد.

7 – 7 – 5 – 4 روش‌های پروراندن مرطوب

روش‌های پروراندن مرطوب به دلیل کاهش احتمال آسیب دیدن بتن در اثر خشک شدگی، جمع شدگی و ترک خوردگی ناشی از آن و همچنین جلوگیری از کاهش جدی فرآیند هیدراته شدن، که معمولاً نتایج بهتری نشان داده‌اند توصیه می‌شوند.

– همه شیوه‌های پروراندن مرطوب می‌توان رطوبت‌رسانی را به شکل آبدهی مستقیم یا پاشش آب و غیره انجام داد. بهترین شیوه، استفاده از بخار آب با دمای مناسب است.

 

محصولات آموزشی همیار ناظر ساختمان

آزمون آزمایشی اجرا عمران

محصول حاضر فایل PDF دفترچه آزمون آزمایشی “اجرا عمران” آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان پایه ۳ بصورت آفلاین است. که شامل “دفترچه سوالات” و “کلید بهمراه راهنمای پاسخ بر اساس بند آیین نامه” است. این دفترچه سوالات شبیه سازی کامل با ترکیب سوالات تالیفی و سوالات تغییر‌یافته مطابق نحوه نگارش و تیپ دفترچه‌های آزمون اصلی بوده و کمک زیادی برای داوطلبین برای آمادگی داوطلبین برای تمرین در شرایط زمانی آزمون اصلی با کلیدواژه ‌می‌کند.

☑ با کلید و راهنمای پاسخ سوالات

آزمون آزمایشی اجرا معماری با پاسخ

محصول حاضر فایل PDF دفترچه آزمون آزمایشی “اجرا معماری” آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان پایه ۳ بصورت آفلاین است. که شامل “دفترچه سوالات” و “کلید بهمراه راهنمای پاسخ بر اساس بند آیین نامه” است. این دفترچه سوالات شبیه سازی کامل با ترکیب سوالات تالیفی و سوالات تغییر‌یافته مطابق نحوه نگارش و تیپ دفترچه‌های آزمون اصلی بوده و کمک زیادی برای داوطلبین برای آمادگی داوطلبین برای تمرین در شرایط زمانی آزمون اصلی با کلیدواژه ‌می‌کند. ☑ با کلید و راهنمای پاسخ سوالات  

آزمون آزمایشی کارشناسی رسمی راه و ساختمان -شماره دو

محصول حاضر فایل PDF دفترچه آزمون آزمایشی کارشناسی رسمی راه و ساختمان (شماره دو) تالیف شده توسط مجموعه سازه پلاس مشابه آزمون‌های کارشناسی رسمی راه و ساختمان است. این محصول شبیه سازی شده آزمون اصلی، هم برای آزمون کانون کارشناسان دادگستری (شورای عالی کارشناسان) و هم آزمون مرکز کارشناسان دادگستری قوه قضائیه قابل استفاده است. پاسخنامه با اشاره به منبع و کلید در انتهای دفترچه آزمون آزمایشی است. تعداد سوال: 60 عدد با کلید و راهنمای پاسخ بر اساس آخرین منابع اعلامی و بروز

آزمون آزمایشی کارشناسی رسمی راه و ساختمان -شماره یک

محصول حاضر فایل PDF دفترچه آزمون آزمایشی کارشناسی رسمی راه و ساختمان (شماره یک) تالیف شده توسط مجموعه سازه پلاس مشابه آزمون‌های کارشناسی رسمی راه و ساختمان است. این محصول شبیه سازی شده آزمون اصلی، هم برای آزمون کانون کارشناسان دادگستری (شورای عالی کارشناسان) و هم آزمون مرکز کارشناسان دادگستری قوه قضائیه قابل استفاده است. پاسخنامه با اشاره به منبع و کلید در انتهای دفترچه آزمون آزمایشی است. تعداد سوال: 60 عدد با کلید و راهنمای پاسخ بر اساس آخرین منابع اعلامی و بروز

آزمون آزمایشی کارشناسی رسمی معماری داخلی و تزئینات

محصول حاضر فایل PDF دفترچه آزمون آزمایشی کارشناسی رسمی معماری داخلی و تزئینات تالیف شده توسط مجموعه سازه پلاس مشابه آزمون‌های کارشناسی رسمی راه و ساختمان است. این محصول شبیه سازی شده آزمون اصلی، هم برای آزمون کانون کارشناسان دادگستری (شورای عالی کارشناسان) و هم آزمون مرکز کارشناسان دادگستری قوه قضائیه قابل استفاده است. پاسخنامه با اشاره به منبع و کلید در انتهای دفترچه آزمون آزمایشی است. تعداد سوال: 60 عدد با کلید و راهنمای پاسخ بر اساس آخرین منابع اعلامی و بروز 

آزمون آزمایشی نظارت عمران (دو) با پاسخ

محصول حاضر فایل PDF دفترچه آزمون آزمایشی “نظارت عمران (دو)” آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان پایه ۳ بصورت آفلاین است. که شامل “دفترچه سوالات” و “کلید بهمراه راهنمای پاسخ بر اساس بند آیین نامه” است. این دفترچه سوالات شبیه سازی کامل با ترکیب سوالات تالیفی و سوالات تغییر‌یافته مطابق نحوه نگارش و تیپ دفترچه‌های آزمون اصلی بوده و کمک زیادی برای داوطلبین برای آمادگی داوطلبین برای تمرین در شرایط زمانی آزمون اصلی با کلیدواژه ‌می‌کند. ☑ با کلید و راهنمای پاسخ سوالات ☑ بر اساس مباحث ۷ و ۱۱ سال ۱۴۰۰ و نوزدهم ۱۳۹۹ ☑ ویژه آمادگی آزمون شهریور ۱۴۰۱

آزمون آزمایشی نظارت عمران (یک) با پاسخ | شهریور

محصول حاضر فایل PDF دفترچه آزمون آزمایشی “نظارت عمران (یک)” آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان پایه ۳ بصورت آفلاین است. که شامل “دفترچه سوالات” و “کلید بهمراه راهنمای پاسخ بر اساس بند آیین نامه” است. این دفترچه سوالات شبیه سازی کامل با ترکیب سوالات تالیفی و سوالات تغییر‌یافته مطابق نحوه نگارش و تیپ دفترچه‌های آزمون اصلی بوده و کمک زیادی برای داوطلبین برای آمادگی داوطلبین برای تمرین در شرایط زمانی آزمون اصلی با کلیدواژه ‌می‌کند.

☑ با کلید و راهنمای پاسخ سوالات

☑ بر اساس مباحث ۷ و ۱۱ سال ۱۴۰۰ و نوزدهم ۱۳۹۹

☑ ویژه آمادگی آزمون شهریور ۱۴۰۱

آزمون آزمایشی نظارت معماری با پاسخ

محصول حاضر فایل PDF دفترچه آزمون آزمایشی “نظارت معماری” آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان پایه ۳ بصورت آفلاین است. که شامل “دفترچه سوالات” و “کلید بهمراه راهنمای پاسخ بر اساس بند آیین نامه” است. این دفترچه سوالات شبیه سازی کامل با ترکیب سوالات تالیفی و سوالات تغییر‌یافته مطابق نحوه نگارش و تیپ دفترچه‌های آزمون اصلی بوده و کمک زیادی برای داوطلبین برای آمادگی داوطلبین برای آزمون اصلی ‌می‌کند. ☑ با کلید و راهنمای پاسخ سوالات ☑ مطابق با بودجه‌بندی آزمون نظام مهندسی  

آموزش نرم افزار msp + هدیه

قیمت اصلی ۸۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۹,۰۰۰ تومان است.

آموزش msp +  هدیه (مجموع قراردادهای ساختمانی)

دانلودی

  با استفاده از نرم افزار Microsoft Project Professional میتوانید یک پروژه را به راحتی مدیریت کرده و تا انتهای پروژه جزئیات آن را دنبال کنید. 
 • برای مشاهده نمونه کلیپ روی آیکون کنار محصول کلیک نماییدو فایل به صور ت دانلودی میباشد بعد از اتمام فرآیند خرید و وارد کردن اطلاعات درخواستی لینک دانلود برای شما ایجاد می شود
با فراگیری این دوره قادر خواهید بود به :
 • مدیریت انواع پروژه های عمرانی
 • تعیین تعداد نیرو و تجهیزات مورد نیاز
 • تعریف منابع و تخصیص منابع با توجه به نوع پروژه
 • تعیین میزان درآمد و هزینه و مشخص کردن سود و ضرر پروژه
 • ثبت مراحل کار
 • تخمین زمان اجرا و تکمیل کلیه فعالیت های  پروژه به ساده ترین شیوه ممکن
 • برنامه زمانبندی روازنه ، هفتگی و ماهانه
 • محاسبه مجدد پیشرفت پروژه با توجه به زمانبندی
 • برنامه ریزی منابع
 • گزارش گیری ( نمودار و……..)
  9 جلسه ویدیو های آموزشی 
 • فایل نصبی 32 و 64 بیت
 • فایل های پاورپوینت و اکسل مورد نیاز 
 

این دوره نیازی به هیچ  پیشنیازی ندارد و تمامی مفاهیم مورد نیاز در خود دوره گفته می شود.

 

جهت دانلود جلسه اول این کلیپ (71MB)

 

رمز civil-pro.ir

اتوکد دیتیل میلگرد بستر مطابق پیوست ششم

اتوکد دیتیل میلگرد بستر مطابق پیوست ششم

محصول حاضر فایل اتوکد DWG جزئیات دیتیل میلگرد بستر مطابق پیوست ششم ۲۸۰۰ و تایید شده توسط کنترلر‌های نظام مهندسی ساختمان استان بوده که وجود این جزئیات در نقشه‌‎های سازه الزامی بوده و عدم وجود این جزئیات باعث بازگشت پرونده خواهد شد.

برچسب‌گذاری مبحث 22 مقررات ملی 1392

۵,۹۰۰ تومان

روش استفاده از برچسب‌گذاری

فایل دریافتی PDF را بدون هیچگونه تغییری در تنظیمات پرینت، روی کاغذ A4 بصورت تکرو، پرینت گرفته و سپس با قیچی کادر‌های مشخص شده را بریده و مطابق راهنمای فایل (شماره صفحاتی ) برچسب‌گذاری کنید.و انتخاب نوع لیبل براساس سلیقه و روش خود شما انتاب شود و بر رئی مباحث بچسبانید.  

کاربرد لیبل‌گذاری در آزمون نظام مهندسی

ورق زدن کتاب و پیدا نکردن تیترها و موارد آیین‌نامه‌ای در جلسه آزمون نظام مهندسی باعث افزایش سطح استرس داوطلب و از بین رفتن تمرکز می‌شود. لیبل‌گذاری کتاب‌ها از قبل، علاوه بر شناخت بهتر داوطلب نسبت به ساختار کلی مباحث کتاب، در سر جلسه آزمون نیز نسبت به پیدا کردن سریع موضوع مد نظر کمک فراوانی خواهد کرد.    

پروژه‌های ایتبس ETABS

انواع فایل های آماده ایتبس

یکی از موثرترین راه‌های کسب مهارت در طراحی سازه‌ها دسترسی به نمونه فایل‌ها و پروژه‌های کارشده توسط سایر مهندسین طراح سازه و شرکت‌های مهندسین مشاور می‌باشد. در این روش آموزشی که تنها پیشنیاز آن آشنایی نسبی با Etabs می‌باشد، می‌توان با مراجعه به منوها و قسمت‌های مختلف نرم‌افزار تنظیمات اعمالی روی پروژه را برداشت و راهکارهای ارائه شده را در کارهای طراحی خود بکار بست.
نوع دریافت دانلودی

پروژه‌های رویت REVIT

انواع فایل های آماده Revit و اتوکد ساختمان ها

نوع دریافت دانلودی

پروژه‌های سپ sap

بیش از 50 فایل آماده سپ

یکی از موثرترین راه‌های کسب مهارت در طراحی سازه‌ها دسترسی به نمونه فایل‌ها و پروژه‌های کارشده توسط سایر مهندسین طراح سازه و شرکت‌های مهندسین مشاور می‌باشد. در این روش آموزشی که تنها پیشنیاز آن آشنایی نسبی با sap می‌باشد، می‌توان با مراجعه به منوها و قسمت‌های مختلف نرم‌افزار تنظیمات اعمالی روی پروژه را برداشت و راهکارهای ارائه شده را در کارهای طراحی خود بکار بست.
نوع دریافت دانلودی

پکیج آزمون کارشناسان رسمی (امور ثبتی و نقشه برداری) | با کلید

محصول حاضر فایل PDF پکیج آزمون کارشناسان رسمی (امور ثبتی و نقشه برداری) که مناسب آموزش و آمادگی برای کارشناسی رسمی دادگستری و کارشناسی رسمی قوه قضائیه است. محصول حاضر نمونه سوالات آموزشی با کلید است، که باتوجه به جزوه بسته بودن آزمون بهتر است چندین بار همه سوالات مرور و پاسخ ها بخاطر سپرده شود. 1162 سوال با کلید سوالات *سوالات تالیفی پاسخ تشریحی دارند.

پکیج آزمون کارشناسان رسمی (رشته راه و ساختمان) | با کلید

محصول حاضر فایل PDF پکیج آزمون کارشناسان رسمی دادگستری (رشته راه و ساختمان) که مناسب آموزش و آمادگی برای کارشناسی رسمی دادگستری و کارشناسی رسمی قوه قضائیه است. محصول حاضر نمونه سوالات آموزشی با کلید است، که باتوجه به جزوه بسته بودن آزمون بهتر است چندین بار همه سوالات مرور و پاسخ ها بخاطر سپرده شود.  1951 سوال تستی با کلید سوالات *سوالات تالیفی پاسخ تشریحی دارند.

پکیج آزمون کارشناسان رسمی (صنایع گاز و گازرسانی) | با کلید

محصول حاضر فایل PDF پکیج آزمون کارشناسان رسمی (صنایع گاز و گازرسانی) که مناسب آموزش و آمادگی برای کارشناسی رسمی دادگستری و کارشناسی رسمی قوه قضائیه است. محصول حاضر نمونه سوالات آموزشی با کلید است، که باتوجه به جزوه بسته بودن آزمون بهتر است چندین بار همه سوالات مرور و پاسخ ها بخاطر سپرده شود. 907 سوال با کلید سوالات *سوالات تالیفی پاسخ تشریحی دارند.  

پکیج آزمون کارشناسان رسمی (معماری و تزئینات داخلی) | با کلید

محصول حاضر فایل PDF پکیج آزمون کارشناسان رسمی (معماری و تزئینات داخلی) که مناسب آموزش و آمادگی برای کارشناسی رسمی دادگستری و کارشناسی رسمی قوه قضائیه است. محصول حاضر نمونه سوالات آموزشی با کلید است، که باتوجه به جزوه بسته بودن آزمون بهتر است چندین بار همه سوالات مرور و پاسخ ها بخاطر سپرده شود. 1678 سوال با کلید سوالات *سوالات تالیفی پاسخ تشریحی دارند.

پکیج دانلودی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

محصول حاضر بسته فایل ۴ تایی از شابلون، پازل، چک لیست، کلیدواژه آزمون طراحی معماری ورود به حرفه مهندسان است که بصورت تخفیفی ارائه شده است، هر کدام از زیر مجموعه‌های این پکیج بصورت جداگانه از سایت قایل تهیه است. محصول حاضر صرفا فایل اتوکد dwg برای شابلون و پازل بوده و فایل PDF برای کلیدوژه طراحی معماری و چک لیست هست. به همراه کلیدواژه طراحی معماری برای مرداد ۱۴۰۰

پکیج دانلودی نمونه سوالات تالیفی مباحث عمران | با پاسخ تشریحی

محصول حاضر شامل تمام “نمونه سوالات تالیفی مبحث به مبحث” مربوط به منابع رشته عمران در آزمون نظام مهندسی است، که در این مجموعه بصورت یکجا با تخفیف ویژه 50% در قالب پکیج اقتصادی دانلودی ارائه شده است. با توجه به ضرورت تمرین سوالات تالیفی با کلیدواژه، تهیه این محصول (نمونه سوالات تالیفی هر مبحث) پیشنهاد می‌شود. تعداد کل سوالات پکیج: 1650 سوال تستی با پاسخ تشریحی

پکیج دانلودی نمونه سوالات تالیفی مباحث نظارت عمران | با پاسخ تشریحی

محصول حاضر شامل تمام “نمونه سوالات تالیفی مبحث به مبحث” مربوط به منابع رشته عمران در آزمون نظام مهندسی است، که در این مجموعه بصورت یکجا با تخفیف ویژه  در قالب پکیج اقتصادی دانلودی ارائه شده است. با توجه به ضرورت تمرین سوالات تالیفی با کلیدواژه، تهیه این محصول (نمونه سوالات تالیفی هر مبحث) پیشنهاد می‌شود.  

پکیج دانلودی نمونه سوالات تالیفی مباحث نظارت عمران | با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات تالیفی مباحث نظارت عمران | با پاسخ تشریحی

محصول حاضر شامل تمام “نمونه سوالات تالیفی مبحث به مبحث” مربوط به منابع رشته نظارت عمران در آزمون نظام مهندسی است، که در این مجموعه بصورت یکجا با تخفیف ویژه 50% در قالب پکیج اقتصادی دانلودی ارائه شده است. با توجه به ضرورت تمرین سوالات تالیفی با کلیدواژه، تهیه این محصول (نمونه سوالات تالیفی هر مبحث) پیشنهاد می‌شود.

پکیج دانلودی نمونه سوالات تالیفی مباحث نظارت و اجرا معماری| با پاسخ تشریحی

محصول حاضر شامل تمام “نمونه سوالات تالیفی مبحث به مبحث” مربوط به منابع رشته معماری در آزمون نظام مهندسی است، که در این مجموعه بصورت یکجا با تخفیف ویژه  در قالب پکیج اقتصادی دانلودی ارائه شده است. با توجه به ضرورت تمرین سوالات تالیفی با کلیدواژه، تهیه این محصول (نمونه سوالات تالیفی هر مبحث) پیشنهاد می‌شود.  

تمام سوالات آزمون اجرا عمران تا 1402+کلید

قیمت اصلی ۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹,۰۰۰ تومان است.

تمامی سوالات آزمن اجرا

+ کلید   

تمام سوالات آزمون محاسبات عمران تا 1402+کلید

قیمت اصلی ۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹,۰۰۰ تومان است.
تمامی دوره آزمون های گذشته عمران  + کلید

تمام سوالات آزمون معماری نظارت واجرا تا 1402+کلید

قیمت اصلی ۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹,۰۰۰ تومان است.
سوالات ادوار آزمون های گذشته معماری  نظارت و اجرا + کلید   

تمام سوالات آزمون نظارت عمران تا 1402+کلید

قیمت اصلی ۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹,۰۰۰ تومان است.
20 دوره آزمون های گذشته عمران نظارت  + کلید   از 1382تا آخرین آزمون   

جامع لیبل 22 مبحث ویرایش جدید PDF

قیمت اصلی ۱۷۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۹,۰۰۰ تومان است.

دانلود رایگان لیبل مبحث 4 مقررات ملی 

انتخاب نوع لیبل براساس سلیقه و روش خود شما انتخاب شود و بر روی مباحث بچسبانید      

دانلود رایگان لیبل مبحث چهارم

۰ تومان

دانلود رایگان لیبل مبحث 4 مقررات ملی کلیک کنید 

  !!!! مهندس آیا میدانستی اکثر مهندسین ناظر و مجری در نظارت سازه های بتنی و تسلط روی مبحث نهم مشکل دارند !!!! مهندس آیا میدانستی حد قبولی در آزمون نظام مهندسی 50 %است و منابع آزمون نظارت و اجرا عمران بیش از  20 کتاب است منتها فقط از یک کتاب مبحث 9 در سال 1401  ویرایش جدید 22 % سوال آمد نزدیک به نیمی از نمره قبولی   !!! آیا میدانستید مهندس طالبی مدیر گروه سیویل داتیس پکیج آموزشی حدود 20 ساعت آماده کرده که هم میتونید مبحث نهم رو برای آزمون نظارت و اجرا قورت بدید هم به عنوان ناظر و مجری روی مبحث نهم تسلط داشته باشید  

روش استفاده از برچسب‌گذاری

فایل دریافتی PDF را بدون هیچگونه تغییری در تنظیما0ت پرینت، روی کاغذ A4 بصورت تکرو، پرینت گرفته و سپس با قیچی کادر‌های مشخص شده را بریده و مطابق راهنمای فایل (شماره صفحاتی که لیبل‌ها باید چسبانده شود) برچسب‌گذاری کنید. بهتر است کار برچسب‌گذاری را در ابتدای شروع مطالعه و تمرین انجام دهید که به استفاده از لیبل‌ها نیز مسلط شوید.  

کاربرد لیبل‌گذاری در آزمون نظام مهندسی

ورق زدن کتاب و پیدا نکردن تیترها و موارد آیین‌نامه‌ای در جلسه آزمون نظام مهندسی باعث افزایش سطح استرس داوطلب و از بین رفتن تمرکز می‌شود. لیبل‌گذاری کتاب‌ها از قبل، علاوه بر شناخت بهتر داوطلب نسبت به ساختار کلی مباحث کتاب، در سر جلسه آزمون نیز نسبت به پیدا کردن سریع موضوع مد نظر کمک فراوانی خواهد کرد.    

دستورکارهای مهندسین ناظر (دانلودی)

قیمت اصلی ۱۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹,۰۰۰ تومان است.
دستور کار چیست؟
 • حاوی مطالب اجرایی است که توسط مهندس ناظر و طراح  به مجری جهت انجام کار اجرایی ساختمان  ابلاغ و تفهیم می گردد.
 • به منزله ابلاغیه مهندس ناظر و یا طراح به مالک و مجری ساختمان جهت چگونگی انجام عملیات ساختمانی در مراحل  مختلف ساختمانی الخصوص تخریب، گودبرداری، نازک کاری و اجرای نما می باشد .
 • در هر مرحله از اجرای ساختمان که ناظر و یا طراح  ضرورت احساس نمایند باید طی دستور کاری نحوه اجرای عملیات را به مالک و مجری ابلاغ نماید.
 • مجری و مالک مستلزم به اجرای این دستور کار می باشند دستور کار در چهار نسخه که دو نسخه آن به مالک و مجری تعلق می گیرد و دو نسخه دیگر به عنوان سند ابلاغیه نزد ناظر و طراح باقی خواهند ماند.
فهرست دستور کارها + هدیه (چک لیست ) نظارت سقف های کامپوزیت ،عرشه فولادی، تیرچه بلوک و...)
 • تخریب 
 • گودبرداری
 • فونداسیون
 • اجرای سقف 
 • اسکلت فلزی و بتنی 
 • نازک کاری و سفت کاری

دانلود نمونه دستورکار رایگان

 

سوالات تفکیک شده مباحث آزمون نظام مهندسی 1402

سوالات تفکیک شده مباحث آزمون نظام مهندسی مباحث مقررات ملی ساختمان

فایل برچسب‌گذاری مبحث 20 مقررات ملی1396

۵,۹۰۰ تومان

روش استفاده از برچسب‌گذاری

فایل دریافتی PDF را بدون هیچگونه تغییری در تنظیمات پرینت، روی کاغذ A4 بصورت تکرو، پرینت گرفته و سپس با قیچی کادر‌های مشخص شده را بریده و مطابق راهنمای فایل (شماره صفحاتی که لیبل‌ها باید چسبانده شود) برچسب‌گذاری کنید. بهتر است کار برچسب‌گذاری را در ابتدای شروع مطالعه و تمرین انجام دهید که به استفاده از لیبل‌ها نیز مسلط شوید.

کاربرد لیبل‌گذاری در آزمون نظام مهندسی

ورق زدن کتاب و پیدا نکردن تیترها و موارد آیین‌نامه‌ای در جلسه آزمون نظام مهندسی باعث افزایش سطح استرس داوطلب و از بین رفتن تمرکز می‌شود. لیبل‌گذاری کتاب‌ها از قبل، علاوه بر شناخت بهتر داوطلب نسبت به ساختار کلی مباحث کتاب، در سر جلسه آزمون نیز نسبت به پیدا کردن سریع موضوع مد نظر کمک فراوانی خواهد کرد.    

فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 10 + شماره صفحات )

قیمت اصلی ۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۰۰۰ تومان است.
یکی از دغدغه مهندسین در آزمون های مثل نظام مهندسی و کارشناس رسمی و ..... حس فراموشی بعد از مباحث آزمون هست ما این مشکل را حل کردیم 
هدف از خلاصه‌نویسی
 • تثبیت مطالب در ذهن
 • خلاصه کل کتاب در یک صفحه 
 • افزایش سرعت سر آزمون 
 • دوره کل کتاب در 5 دقیقه 
در برگه A4 پرینت بگیرید و مطالعه کنید و با خود سر جلسه ببرید 

فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 11+ شماره صفحات )

قیمت اصلی ۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۰۰۰ تومان است.
یکی از دغدغه مهندسین در آزمون های مثل نظام مهندسی و کارشناس رسمی و ..... حس فراموشی بعد از مباحث آزمون هست ما این مشکل را حل کردیم 
هدف از خلاصه‌نویسی
 • تثبیت مطالب در ذهن
 • خلاصه کل کتاب در یک صفحه 
 • افزایش سرعت سر آزمون 
 • دوره کل کتاب در 5 دقیقه 
در برگه A4 پرینت بگیرید و مطالعه کنید و با خود سر جلسه ببرید 

فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 12+ شماره صفحات )

قیمت اصلی ۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۰۰۰ تومان است.
یکی از دغدغه مهندسین در آزمون های مثل نظام مهندسی و کارشناس رسمی و ..... حس فراموشی بعد از مباحث آزمون هست ما این مشکل را حل کردیم 
هدف از خلاصه‌نویسی
 • تثبیت مطالب در ذهن
 • خلاصه کل کتاب در یک صفحه 
 • افزایش سرعت سر آزمون 
 • دوره کل کتاب در 5 دقیقه 
در برگه A4 پرینت بگیرید و مطالعه کنید و با خود سر جلسه ببرید 

فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 21 + شماره صفحات )

قیمت اصلی ۱۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۰۰۰ تومان است.
یکی از دغدغه مهندسین در آزمون های مثل نظام مهندسی و کارشناس رسمی و ..... حس فراموشی بعد از مباحث آزمون هست ما این مشکل را حل کردیم 
هدف از خلاصه‌نویسی
 • تثبیت مطالب در ذهن
 • خلاصه کل کتاب در یک صفحه 
 • افزایش سرعت سر آزمون 
 • دوره کل کتاب در 5 دقیقه 
در برگه A4 پرینت بگیرید و مطالعه کنید و با خود سر جلسه ببرید 

فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 22+ شماره صفحات )

قیمت اصلی ۲۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲,۰۰۰ تومان است.
یکی از دغدغه مهندسین در آزمون های مثل نظام مهندسی و کارشناس رسمی و ..... حس فراموشی بعد از مباحث آزمون هست ما این مشکل را حل کردیم 
هدف از خلاصه‌نویسی
 • تثبیت مطالب در ذهن
 • خلاصه کل کتاب در یک صفحه 
 • افزایش سرعت سر آزمون 
 • دوره کل کتاب در 5 دقیقه 
در برگه A4 پرینت بگیرید و مطالعه کنید و با خود سر جلسه ببرید 

فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 7) + شماره صفحات

قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۵,۰۰۰ تومان است.
یکی از دغدغه مهندسین در آزمون های مثل نظام مهندسی و کارشناس رسمی و ..... حس فراموشی بعد از مباحث آزمون هست ما این مشکل را حل کردیم 
هدف از خلاصه‌نویسی
 • تثبیت مطالب در ذهن
 • خلاصه کل کتاب در یک صفحه 
 • افزایش سرعت سر آزمون 
 • دوره کل کتاب در 5 دقیقه 
در برگه A4 پرینت بگیرید و مطالعه کنید و با خود سر جلسه ببرید 

فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 8) + شماره صفحات

قیمت اصلی ۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰,۰۰۰ تومان است.
یکی از دغدغه مهندسین در آزمون های مثل نظام مهندسی و کارشناس رسمی و ..... حس فراموشی بعد از مباحث آزمون هست ما این مشکل را حل کردیم 
هدف از خلاصه‌نویسی
 • تثبیت مطالب در ذهن
 • خلاصه کل کتاب در یک صفحه 
 • افزایش سرعت سر آزمون 
 • دوره کل کتاب در 5 دقیقه 
در برگه A4 پرینت بگیرید و مطالعه کنید و با خود سر جلسه ببرید 

فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 9+ شماره صفحات )

قیمت اصلی ۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵,۰۰۰ تومان است.
فایل مایند مپ (خلاصه نویسی مبحث 9)  2برگه A4
یکی از دغدغه مهندسین در آزمون های مثل نظام مهندسی و کارشناس رسمی و ..... حس فراموشی بعد از مباحث آزمون هست ما این مشکل را حل کردیم 
هدف از خلاصه‌نویسی
 • تثبیت مطالب در ذهن
 • خلاصه کل کتاب در یک صفحه 
 • افزایش سرعت سر آزمون 
 • دوره کل کتاب در 5 دقیقه 
  در برگه A4 پرینت بگیرید و مطالعه کنید و با خود سر جلسه ببرید 

فایل مایند مپ خلاصه نویسی آیین نامه 2800 + شماره صفحات

قیمت اصلی ۱۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۰۰۰ تومان است.
یکی از دغدغه مهندسین در آزمون های مثل نظام مهندسی و کارشناس رسمی و ..... حس فراموشی بعد از مباحث آزمون هست ما این مشکل را حل کردیم 
هدف از خلاصه‌نویسی
 • تثبیت مطالب در ذهن
 • خلاصه کل کتاب در یک صفحه 
 • افزایش سرعت سر آزمون 
 • دوره کل کتاب در 5 دقیقه 
در برگه A4 پرینت بگیرید و مطالعه کنید و با خود سر جلسه ببرید 

فایل مایند مپ رایگان (خلاصه نویسی دیوار محوطه+ شماره صفحات )

قیمت اصلی ۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
در برگه A5 پرینت بگیرید و مطالعه کنید و با خود سر جلسه ببرید 
یکی از دغدغه مهندسین در آزمون های مثل نظام مهندسی و کارشناس رسمی و ..... حس فراموشی بعد از مباحث آزمون هست ما این مشکل را حل کردیم 
هدف از خلاصه‌نویسی
 • تثبیت مطالب در ذهن
 • خلاصه کل کتاب در یک صفحه 
 • افزایش سرعت سر آزمون 
 • دوره کل کتاب در 5 دقیقه 
 • به انضمام شماره صفحات هر بند برای سرعت عملکرد 
 

فایل مایند مپ رایگان (خلاصه نویسی مبحث 5 + شماره صفحات )

قیمت اصلی ۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۰ تومان است.
یکی از دغدغه مهندسین در آزمون های مثل نظام مهندسی و کارشناس رسمی و ..... حس فراموشی بعد از مباحث آزمون هست ما این مشکل را حل کردیم 
هدف از خلاصه‌نویسی
 • تثبیت مطالب در ذهن
 • خلاصه کل کتاب در یک صفحه 
 • افزایش سرعت سر آزمون 
 • دوره کل کتاب در 5 دقیقه 
 • به انضمام شماره صفحات هر بند برای سرعت عملکرد 
  در برگه A4 پرینت بگیرید و مطالعه کنید و با خود سر جلسه ببرید 

فایل های دانلودی طراحی و سازه

حراج  فایل های سازه ای و طراحی  sap Etabs  safe , ......... کلی فایل های کاربردی

کتاب سوالات تالیفی آزمون های کارشناس رسمی رشته راه و ساختمان

قیمت اصلی ۵۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۹۴,۰۰۰ تومان است.
کتاب سوالات تالیفی آزمون های کارشناس رسمی رشته راه و ساختمان (دادگستری – قوه قضاییه) pdf بخشی از این کتاب   

کلید واژه جامع کلیه رشته ها 1402 pdf

کلیدواژه جامع 

عمران  معماری  برق  مکانیک  شهرسازی نقشه برداری تاسیسات برق و مکانیک  

کلیدواژه ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی

☑ حروف الفبا ۲ حرفی ببـ،بتـ،بثـ،بجـ، برای جستجو سریع ☑ چینش ۳ ستونه بهینه در تعداد صفحات جهت پرینت ☑ جدولی بودن لیست واژه‌ها برای جستجوی سریع ☑ بهینه سازی شده با کلمات مفهومی پس و پیش شده ☑ تعداد دقیق واژه: ۱۲۱۱۲ | تعداد صفحه: ۹۵ مشاهده پیشنمایش چند صفحه نمونه کلیدواژه   اهمیت کلیدواژه محاسبات: در آزمون‎های برگزار شده محاسبات، بین ۶ تا ۱۱ سوال (از ۶۰ سوال) از سوالات تعریفی  بوده که با کلیدواژه و صرفا مراجعه به بند آیین‌نامه قابل پاسخگویی بوده است.