والپست ها

از آنجا که عملکرد وال پست ، حفظ تعادل دیوار در اثر وارد شدن نیروی زلزله و باد  می باشد ، در صورتی که وال پست اجرا نشده و در زمان زلزله یا باد دیوار تخریب شود و به جان و مال افراد آسیب برساند.

مقاوم سازی و شکل پذیر شدن دیوار بعد از استفاده از میلگرد بستر

متعلقات اجرای میلگرد بستر:

قطعه نبشی منقطع:

قطعــه نبشی منقطع بــه صــورت مهندســی طراحــی و توســط نــرم افــزارهــای تخصصــی تحلیــل شــده و مکانیــزم آن بــه گونــه ای مــیباشــد کــه نیروهــای وارد شــده هنــگام زلزلــه را بــه طــور کامــل تحمـل و سـپس بـه حالـت اولیـه بـاز مـی گـردد. ایـن در حالتـی اســت کــه حتــی ناودانــی هایــی بــا ضخامــت 3 میلیمتــر نیــزچنیــن قابلیتــی را ندارنــد.  قطعه نبشی منقطع بصورت گالوانیزه تولید می شود.

 

گیره(Anchor): 

  برای اتصال قلاب به ستون (فلزی یا بتنی) و یا وادار مورد نیاز است، در اتصال به ستون بتنی می توان از تفنگ میخ کوب یا پیچ و رول پلاک استفاده نمود برای این منظور دو عدد سوراخ در بالا و پایین گیره تعبیه شده است. در اتصال به ستون یا وادار فلزی باید آن را به ستون جوش داد. این قطعه فولادی برای جلوگیری از خوردگی گالوانیزه می گردد.

قلاب(Tie): 

 این قطعه برای ایجاد اتصال بین گیره و میلگرد بستر مورد استفاده قرار می گیرد، و به راحتی در شکاف داخل گیرد قرار داده میشود و از طرف دیگر با توجه به قابلیت تنظیم ارتفاع در روی بلوک قرار می گیرد. این قطعه نیز گالوانیزه می باشد.

اجرای همزمان قلاب و گیره

میلگرد بستر(Bed Joint Reinforcement):

 این محصول از مفتولهای خاص  گالوانیزه با قطر حدود ۴ میلیمتر، طول ثابت ۳ متر و عرض های ۵٫۵ و ۱۱ سانتیمتر تولید می گردد ، برای پوشش طول کامل دیوار باید در طول مشخصی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند

مشاوره و فروش قطعات والپست 
میلگرد بستر و قطعات گالوانیزه
و مشاوره در خصوص اجرا با شماره
0910260552
واتس آپ 09306567207
جهت استعلام  قیمت دقیق تماس بگیرید 
متن از آرکوسازه