نشریه 264

آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

فصل اول : جوش

 • انواع جوش در کارهای ساختمانی
 • اطلاعات هندسی
 • جزئیات جوش گوشه
 • جزئیات جوش شیاری با جزئیات کامل
 • و …

فصل دوم : پیچ و پرچ

 • پرچ
 • پیچ
 • انواع سوراخ های پیچ
 • پیچ های اتکایی و اصطکاکی
 • تنش های مجاز پرچ ها و پیچ های اتکایی
 • و …

فصل سوم : طبقه بندی اتصالات

 • طبقه بندی اتصالات فولادی
 • نمودار لنگر – چرخش برای اتصال
 • خط تیر
 • رفتار اتصالات تحت بارهای چرخه ای
 • و …

فصل چهارم : اتصالات ساده

 • اتصالات ساده با نبشی انعطاف پذیر
 • اتصال با نبشی جان
 • نبشی های جان یک طرفه
 • و …

فصل پنجم : اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

فصل ششم : اتصالات صلب تیر به ستون

فصل هفتم : کف ستون ها ( ورق پای ستون )

فصل هشتم : وصله تیرها

فصل نهم : وصله ستون ها

فصل دهم : اتصالات بادبندها

فصل یازدهم : اتصالات خرپاها

فصل دوازدهم : طراحی لرزه ای اتصالات صلب تیر به ستون

تعداد صفحات: 255صفحه

حجم: 5.4 مگابایت