شرح وظایف مهندس هماهنگ‌کننده

چهار ناظره معماری یا عمران
مسئولیت نظارت به‌صورت جمعی و بر اساس تخصص ذی‌ربط بر عهده 4نفرحقیقی یا حقوقی هست.

یکـی از نـاظرین)مهنـدس عمران یا مهندس معمار علاوه بر وظایف فردی خود، مسئولیت هماهنگی با سایر ناظرین و مکاتبات با مراجـع صـدور پروانـه و… راعهده‌دار می‌شود و عنوان ناظر هماهنگ‌کننده به وی داده می‌شود.
ناظر هماهنگ‌کننده بر اساس بند 32-1مبحث دوم مقررات ملی، شخصی حقیقـی یـا حقـوقی دارای پروانـه اشـتغال و صـلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته‌های ساختمان، مسـئول همـاهنگی بـین تمـامی ناظران در هر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و تسلیم‌کننده گزارش‌های مرحله‌ای کار به شهرداری، سازمان استان و یا سایر مراجع ذی‌ربط هست.

مهندس ناظر

طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در رشته دارای صلاحیت است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می نماید.

مهندس ناظر هماهنگ کننده معمولا ناظر عمران و یا ناظر معماری است.

دانلود فایل کاربردی برای مهندسین ناظر هماهنگ  کننده 

 وظایف مهندس ناظر هماهنگ کننده

 • مذاکره با صاحب کار و کسب اطلاع از برنامه وی برای اجرای ساختمان به اتفاق سایر مهندسان ناظر و مستند سازی آن
 • کنترل و حصول اطمینان از اجرای ساختمان توسط سازنده ذی صلاح مندرج در پروانه ساختمان
 • کنترل و حصول اطمینان از حضور و فعالیت رئیس کارگاه و مسئول ایمنی حسب الزام مقررات ملی ساختمان

 • کنترل و حصول اطمینان از وجود اسناد کارگاهی در محل کارگاه شامل نسخه ای از نقشه های مصوب و  پروانه ساختمان
 • کنترل و حصول اطمینان از تهیه تابلو کارگاه ساختمان طبق نمونه ارائه شده و نصب آن در محل مناسب در تمام مدت اجرای کار
 • اخذ برگ انطباق ملک با اسناد ثبتی و مشخصات و حدود اربعه قانونی و نقشه های مصوب از صاحب کار
 • بررسی انطباق نقشه ها با یکدیگر و با محل زمین و اعلام مغایرت ها به شهرداری، سازمان استان و صاحب کار و  سازنده و سایر مهندسان ناظر
 • کنترل رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست، مطابق با ضوابط لازم الاجرا در تمام مراحل اجرا و هماهنگی در زمینه های تخصصی با سایر ناظران و ارائه تذکر کتبی در صورت لزوم به سازنده و صاحب کار
 • بررسی تدارکات انجام شده توسط صاحب کار و برنامه پیشنهادی سازنده و ماشین آلات و تجهیزات و نیروی  انسانی پیش بینی شده برای اجرای ساختمان و اظهار نظر در خصوص آن به اتفاق سایر مهندسان ناظر

 • تنظیم برنامه نظارت بر اجرای ساختمان در چهارچوب برنامه تفصیلی اجرای کار که توسط سازنده ارائه می شود و اعلام موارد به هر یک از ناظران حسب مورد (هماهنگ با برنامه اجرا)
 • اعلام تاریخ های تعهد و مواعد ضروری انجام وظایف مورد تعهد به صاحب کار، سازنده و سایر ناظران
 • بررسی صلاحیت هر یک از عوامل دست اندرکار پروژه
 • ارتباط مستمر و پیوسته با ناظران دیگر و اطلاع به آنان برای حضور در کارگاه در مواقع لزوم (این امر نافی حضور مستمر ناظران در کارگاه نیست. در صورتی که عدم حضور یکی از ناظران در کارگاه موجب توقف عملیات اجرائی شود، ناظر هماهنگ کننده باید مراتب را سریعاً و به صورت کتبی به سازمان استان اطلاع دهد.(
 • دریافت تذکرات کتبی و گزارش های هر یک از ناظران حسب مورد

 • تنظیم و امضای صورتجلسات لازم به اتفاق ناظر یا ناظران مربوطه
 • تنظیم و امضای گزارش های مرحله ای اجرای ساختمان به اتفاق ناظران ذی ربط و تسلیم آن به مراجع مربوط منطبق با الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
 • کنترل رعایت حریم ساختمان و فاصله لازم با شبکه برق شهری از طریق هماهنگی با ناظر تاسیسات برق

 

متن از همیار ناظر 

 

 

اگر مهندس ناظری یا به تازگی وارد حرفه نظارت شدی بدون آموزش گزارش نویسی وحقوق مهندسی ذست به کار نشو

  محصولات دانلودی
  • محصولات دانلودی

  دیدگاهتان را بنویسید