36 جلسه آموزش رایگان نرم افزار Lumion

جلسه دوم – قسمت اولجلسه دوم – قسمت دومجلسه دوم – قسمت سومجلسه دوم – قسمت چهارمجلسه دوم – قسمت پنجمجلسه دوم – قسمت ششمجلسه دوم – قسمت هف...

ادامه مطلب

فیلم آموزشی آموزش رایگان فرآیند مدسازی اطلاعات ساخت (BIM)

  آشنائی با فرآیند مدسازی اطلاعات ساخت (BIM) آشنائی با فرآیند مدسازی اطلاعات ساخت (BIM)-قسمت 1 آشنائی با فرآیند مدسازی اطلاعات ساخ...

ادامه مطلب

آموزش رایگان REVIT –ویژه مهندسین عمران و معماری وبرق و مکانیک

آموزش مبانی نرم افزار REVIT آموزش مبانی نرم افزار  REVIT- قسمت 1 آموزش مبانی نرم افزار  REVIT- قسمت 2  آموزش نرم افزار REVIT...

ادامه مطلب