پکیج های آمادگی آزمون
  • پکیج های آمادگی آزمون
اگر مهندس ناظری و یا مجری کتاب های زیر رو از دست نده
  • اگر مهندس ناظری و یا مجری کتاب های زیر رو از دست نده
محصولات دانلودی
  • محصولات دانلودی

جلسه سوم – قسمت اول
جلسه سوم – قسمت دوم
جلسه سوم – قسمت سوم
جلسه سوم – قسمت چهارم
جلسه سوم – قسمت پنجم
جلسه سوم – قسمت ششم

جلسه چهارم– قسمت اول
جلسه چهارم – قسمت دوم
جلسه چهارم – قسمت سوم
جلسه چهارم – قسمت چهارم
جلسه چهارم – قسمت پنجم
جلسه چهارم – قسمت ششم
جلسه چهارم – قسمت هفتم
جلسه چهارم – قسمت هشتم
جلسه چهارم – قسمت نهم
جلسه چهارم – قسمت دهم
جلسه چهارم – قسمت یازدهم
جلسه چهارم – قسمت دوازدهم

 آموزش نرم افزار REVIT ARCHITECTURE  – ویژه مهندسین معماری( تکمیلی)

آموزش نرم افزار REVIT ARCHITECTURE  – ( قسمت 1 )
آموزش نرم افزار REVIT ARCHITECTURE  – ( قسمت 2 )
آموزش نرم افزار REVIT ARCHITECTURE  – ( قسمت 3 )
آموزش نرم افزار REVIT ARCHITECTURE  – ( قسمت 4 )
آموزش نرم افزار REVIT ARCHITECTURE  – ( قسمت 5 )
آموزش نرم افزار REVIT ARCHITECTURE  – ( قسمت 6 )
آموزش نرم افزار REVIT ARCHITECTURE  – ( قسمت 7 )
آموزش نرم افزار REVIT ARCHITECTURE  – ( قسمت 8 )

 آموزش نرم افزار REVIT MEP  – ( ویژه مهندسین مکانیک و برق )

آموزش نرم افزار REVIT MEP  – ( قسمت 1 )
آموزش نرم افزار REVIT MEP  – ( قسمت 2 )
آموزش نرم افزار REVIT MEP  – ( قسمت 3 )
آموزش نرم افزار REVIT MEP  – ( قسمت 4 )
آموزش نرم افزار REVIT MEP  – ( قسمت 5 )
آموزش نرم افزار REVIT MEP  – ( قسمت 6 )

پکیج های آموزشی
  • پکیج های آموزشی
فلوچارت های محاسبات حتما ببین
  • فلوچارت های محاسبات حتما ببین

دیدگاهتان را بنویسید