بودجه بندی منابع نظارت

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  2 سوال

مبحث دوم: نظامات اداری 1 سوال

استاتیک و تحلیل سازه  2 سوال

مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی 6 سوال

مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان 2 سوال

مبحث هفتم: پی و پی سازی 5 سوال

مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی 4 سوال

مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه 10 سوال

مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی و راهنمای جوش 11 سوال

مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها 4 سوال

مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 6 سوال

مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی1 سوال

مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل 1 سوال

مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها 1 سوال

استاندارد ۲۸۰۰ 1 سوال

پیوست ششم 2 سوال

بودجه بندی منابع اجرا عمران

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (قانون کار ،شرایط عمومی پیمان ) 3 سوال

مبحث دوم: نظامات اداری1سوال

مبحث سوم: حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق1 سوال

مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان1سوال

مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی3 سوال

مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان1 سوال

مبحث هفتم: پی و پی سازی4 سوال

مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی8 سوال

مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه9 سوال

مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی و راهنمای جوش 12 سوال

مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها4 سوال

مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 1 سوال

مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها1 سوال

مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی1 سوال

مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی0 سوال

مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی0 سوال

مبحث هجدهم: عایق بندی و تنظیم صدا0 سوال

مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی1 سوال

مبحث بیستم: علائم و تابلوها

مبحث بیستم و یکم: پدافند غیرعامل 2 سوال

مبحث بیستم و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها 2 سوال

استاندارد ۲۸۰۰  2 سوال

و پیوست ششم 2 سوال

محصولات آموزشی
محصولات آموزشی
محصولات آموزشی